Ứng dụng APK sẽ không còn xuất hiện trên Google TV nữa

Ứng dụng APK sẽ không còn xuất hiện trên Google TV nữa

Các ứng dụng trên Android TV hay Google TV sẽ phải được đóng gói dưới định dạng Android ...