Từng xếp thứ 47/100 giá trị thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới, Việt Nam đã thay đổi thứ hạng này ra sao?

Từng xếp thứ 47/100 giá trị thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới, Việt Nam đã thay đổi thứ hạng này ra sao?

Trong giai đoạn 2015-2021, giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam có sự thay đổi rõ rệt. Năm 2015, giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam được Brand Finance định giá đạt 140 tỷ USD, xếp thứ 47 trong top 100 giá trị thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới. Đến năm 2022, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đã được định giá tăng lên đạt 431 tỷ USD, xếp thứ 32 trong …