Thứ xưa toàn đốt bờ đốt bụi, nay dân Đồng Tháp biến thành phân bón, nhẹ tiền chi phí, khỏe người

Thứ xưa toàn đốt bờ đốt bụi, nay dân Đồng Tháp biến thành phân bón, nhẹ tiền chi phí, khỏe người