Shark Thủy đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu Apax Holdings

Shark Thủy đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu Apax Holdings