MSCI nhấn mạnh tới vấn đề room nước ngoài, 9 tiêu chí thị trường bị đánh giá tiêu cực

MSCI nhấn mạnh tới vấn đề room nước ngoài, 9 tiêu chí thị trường bị đánh giá tiêu cực

MSCI nhấn mạnh tới vấn đề room nước ngoài, 9 tiêu chí thị trường bị đánh giá tiêu cực Trong báo cáo đánh giá thị trường định kỳ năm 2022, MSCI không còn đề cập tới vấn đề giao dịch trên HoSE, nhưng thay vào đó họ nhấn mạnh tới vấn đề room nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. “Các vấn đề về room nước ngoài đang tác động tới hơn 10% cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, MSCI cho biết. Về tiêu chí định lượng, MSCI cũng thay đổi 9 tiêu chí theo hướng tiêu cực hơn. Trước đây, khi chưa có đủ thông tin để đánh giá, MSCI đã gắn mức “-/?” đối với 9 tiêu chí: “Giới hạn sở hữu nước …
Xem thêm trên: ndh.vn