Làm rõ thông tin 'nhận 2.000 đồng hỗ trợ mưa bão 2020' trên Facebook

Làm rõ thông tin 'nhận 2.000 đồng hỗ trợ mưa bão 2020' trên Facebook

Lãnh đạo huyện chỉ đạo xác minh vụ việc.
Xem thêm trên: plo.vn