'Không lì xì sao coi được?'

'Không lì xì sao coi được?'