Hình thể Đội trưởng Mỹ trước khi tiêm huyết thanh gây khó cho ê-kíp

Hình thể Đội trưởng Mỹ trước khi tiêm huyết thanh gây khó cho ê-kíp