Giá Bitcoin tăng trên 27000 USD đã thổi bay hơn 200 triệu USD

Giá Bitcoin tăng trên 27000 USD đã thổi bay hơn 200 triệu USD