Điện Biên, Nghệ An xuất hiện mưa đá

Điện Biên, Nghệ An xuất hiện mưa đá