Bitcoin gần chạm ngưỡng tử thần đầu tiên trên biểu đồ 1 tuần; Kết thúc cuộc biểu tình BTC?

Bitcoin gần chạm ngưỡng tử thần đầu tiên trên biểu đồ 1 tuần; Kết thúc cuộc biểu tình BTC?