Atelier Ryza anime series announced

Atelier Ryza anime series announced