4 trường hợp sổ hồng, sổ đỏ đã cấp sẽ bị thu hồi

4 trường hợp sổ hồng, sổ đỏ đã cấp sẽ bị thu hồi

Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định, Nhà nước sẽ thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là sổ hồng, sổ đỏ) đã cấp trong bốn trường hợp. - Trường hợp 1: Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên sổ đã cấp. - Trường hợp 2: Cấp đổi sổ mới. - Trường hợp 3: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp sổ mới. - …
Xem thêm trên: plo.vn